ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು…

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು…

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು…
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ… ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣ
ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ….

ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top

Share this